Vyberte stranu

JUDr. Ing. Adrián Cupák

advokát a mediátor
Dohodnite si termín konzultácie

Advokát

Ponúka svojim klientom komplexné právne služby, ktoré zahrňujú zastupovanie v sporových, nesporových, správnych a trestných veciach v rámci konania pred súdom ako aj správnym orgánom.
Advokát JUDr. Ing. Adrián Cupák je zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou a je oprávnený poskytovať právne služby podľa zákona o advokácii.

Mediátor

Ponúka svojim klientom komplexné služby v oblasti mediácie. Mediácia predstavuje špecifický spôsob riešenia existujúceho problému alebo viacerých problémov sporiacich sa strán mimosúdnou cestou.
Mediátor JUDr. Ing. Adrián Cupák je zapísaný v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR a je oprávnený poskytovať mediačné služby podľa zákona o mediácii.

Moje služby

V prípade ak potrebujete služby advokáta alebo mediátora môžete ma kontaktovať.

Spôsob určenia a výšku odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času advokáta za právne služby poskytované klientom upravuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.
Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom, ak nedôjde k dohode, patrí advokátovi tarifná odmena podľa vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb o tarifnej odmene.

Druhy zmluvnej odmeny :

  1. Hodinová odmena (podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci).
  2. Paušálna odmena (paušálnou sumou za úplné vybavenie veci alebo poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období).
  3. Podielová odmena (podielom na hodnote veci).
  4. Tarifná odmena dohodnutá inak ako základná sadzba tarifnej odmeny (podľa počtu úkonov za každý úkon právnej služby).
Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods.1 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii podnikaním a mediátor má právo na odplatu za poskytnutie svojej služby.

Mediácia v občianskych sporoch (susedské a rodinné spory vo vzťahoch rodičov a detí, manželské a partnerské spory):
Nemajetkové občianske spory
20 EUR/hodina
Majetkové občianske spory
do (vrátane) 1 660 EUR, alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa
50 EUR/hodina
viac ako 1 660 EUR
70 EUR/hodina

Mediácia v súkromnom podnikateľskom sektore (fyzické a právnické osoby):
Fyzické osoby – podnikatelia
65 EUR/hodina
Právnické osoby – podnikatelia
130 EUR/hodina

Služby advokáta

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby a poradenstvo vo všetkých hlavných odvetviach práva, a to najmä:

Občianske a rodinné právo
Zmluvy, zastupovanie v súdnych konaniach, náhrada nemajetkovej ujmy, náhrady škody na zdraví, úprava styku s maloletými.
Obchodné právo
Založenie a zrušenie spoločnosti, zmenové zápisy do obchodného registra, príprava zmlúv, vymáhanie pohľadávok, právne analýzy.
Pracovné právo
Pracovné zmluvy a dohody, súdne konania v oblasti pracovného práva, ukončenie pracovných pomerov.
Trestné právo
Obhajoba v trestných konaniach, zastupovanie poškodeného.
Nehnuteľnosti
Vypracovanie a autorizácia zmlúv, kataster, stavebné konania.
Správne právo
Správne konanie, priestupkové konanie.

Kde nás nájdete

Dr. Goldbergera 249/1

089 01 Svidník

JUDr. Ing. Adrián Cupák, advokát
Dr. Goldbergera 249/1
089 01 Svidník
+421 905 115 821

advokat@advokat-cupak.sk

IČO: 40803350
DIČ: 1070610882

Pokiaľ máte záujem o termín právnej konzultácie alebo inú právnu pomoc napíšte nám.

9 + 10 =